Regulamin świadczenia usług szkoleniowych przez Straumann Polska Sp. z o.o.


§1 Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług szkoleniowych świadczonych przez firmę Straumann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (nazywaną dalej Organizatorem) dla lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, higienistek i asystentek stomatologicznych oraz innych osób związanych z funkcjonowaniem praktyki stomatologicznej (nazywanych dalej Uczestnikami).

§2 Formy kształcenia

 1. Szkolenia mogę być organizowane w formie: wykładu teoretycznego, wykładu z transmisją zabiegu na żywo lub wykładu z ćwiczeniami praktycznymi.
  1.1 Wykład teoretyczny obejmuje prezentację audiowizualną
  1.2 Wykład wraz z ćwiczeniami praktycznymi obejmuje prezentację audiowizualną oraz warsztaty przy pomocy materiałów dydaktycznych odpowiednich do zakresu szkolenia. Część praktyczna odbywa się pod kontrolą prowadzącego.
Szkolenia, w tym zajęcia praktyczne i zabiegi odbywają się z wykorzystaniem m.in. materiałów oraz produktów firmy Straumann Group.
W trakcie trwania szkolenia lub po jego zakończeniu Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań oraz prowadzenia dyskusji.
 2. Aktualna oferta szkoleniowa znajduje się na stronie: www.straumann.pl, w zakładce Edukacja.

§3 Rejestracja Uczestników

 1. Rejestracja na szkolenia odbywa się drogą mailową lub telefoniczną, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w programach szkoleń.
 2. Po zgłoszeniu chęci udziału w szkoleniu, Uczestnik otrzyma na wskazany adres mailowy potwierdzenie rejestracji na szkolenie lub informację o wpisie na listę rezerwową, w przypadku braku miejsc. W osobnej wiadomości mailowej Uczestnik otrzyma informacje organizacyjne dotyczące szkolenia oraz płatności.
 3. Rejestracja Uczestników jest ogólnodostępna i ograniczona maksymalną liczbą miejsc na dane szkolenie. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenie opłaty na podstawie faktury proforma przesłanej przez Organizatora.
 4. W przypadku przekroczenia planowanej liczby osób, kolejne zgłoszenia zapisywane są na listę rezerwową. O zwolnieniu się miejsca na udział w szkoleniu, osoby z listy rezerwowej informowane są przez Organizatora drogą telefoniczną bądź mailową.

§4 Płatności

 1. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury lub faktury proforma, wystawionej na podane przez Uczestnika dane i przesłanej do Uczestnika drogą mailową.
 2. Brak wpłaty we wskazanym na fakturze terminie, skutkuje wykreśleniem Uczestnika z listy szkolenia.

§5 Rezygnacja

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu. W przypadku zgłoszenia rezygnacji:

  a. do 30 dni przed terminem szkolenia – zwrotowi podlega pełna kwota uiszczonej opłaty,

  b. w okresie 14-30 dni przed terminem szkolenia – zwrotowi podlega połowa uiszczonej opłaty,

  c. mniej niż 14 dni przed terminem szkolenia – uiszczona opłata nie będzie zwracana.
 2. Rezygnacje powinny być zgłaszane do Organizatora w formie mailowej na adres edukacja@straumann.com
 3. Datą rezygnacji jest data wpłynięcia mailowej informacji o rezygnacji, której otrzymanie Organizator potwierdzi Uczestnikowi w wiadomości zwrotnej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. Wówczas opłaty poniesione przez Uczestnika zostaną przeniesione na poczet kolejnego terminu. W przypadku braku zgody Uczestnika na udział w innym terminie szkolenia, Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę.
 5. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę w pełnej wysokości.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia, w przypadku gdy nastąpiło ono z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§6 Ocena jakości i weryfikacja efektów kształcenia

 1. W celu zbadania jakości kształcenia oraz weryfikacji preferencji szkoleniowych Uczestników, po zakończeniu szkolenia każdy Uczestnik zostanie poproszony o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej stworzonej przez Organizatora.
 2. Wypełnienie ankiety jest anonimowe i dobrowolne.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli w trakcie trwania szkoleń, przez przedstawicieli Izby Lekarskiej, Bazy Usług Rozwojowych i inne osoby do tego uprawnione.
 4. Metoda weryfikacji efektów kształcenia jest zależna od programu szkolenia, formy weryfikacji mogą być następujące:

  a. obecność na zajęciach

  b. dokumentacja przypadków

  c. ocena aktywności podczas seminarium lub warsztatu

  d. testy

§7 Certyfikaty

 1. Ukończenie szkolenia przez Uczestnika może zostać potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem, po pomyślnym przejściu etapu weryfikacji kształcenia.
 2. Obecność na szkoleniu jest potwierdzana poprzez podpisanie się Uczestnika na liście obecności.

§8 Reklamacje

 1. W przypadku niedopełnienia przez Organizatora opisanych warunków kształcenia, Uczestnik ma prawo złożyć reklamację, w terminie do 14 dnia od zakończenia danego szkolenia.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona w formie pisemnej i złożona bezpośrednio w biurze
Organizatora w formie:

  a. osobistej

  b. mailowej na adres: edukacja@straumann.com

  c. listownej na adres: Straumann Polska Sp. z o.o. Szymanowskiego 2 80-280 Gdańsk
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis rozbieżności oraz oczekiwane rozwiązanie.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w formie pisemnej w terminie 14 dni od wpłynięcia reklamacji do biura Organizatora.

§9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Straumann Polska Sp. z o.o. z siedzibą Gdańsku, numer NIP: 584-284-33-22, numer KRS: 0001064306 . Kontakt do administratora: biuro@straumann.com
 2. Przekazanie danych osobowych Organizatorowi szkolenia w zakresie wskazanym podczas zgłoszenia jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w szkoleniu i jego realizacji przez Organizatora.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane przetwarzane będą w celu umożliwienia organizacji wydarzenia, w tym: przeprowadzenia procesu rejestracji, przekazywania szczegółowych informacji o wydarzeniu, zapewnieniu bieżących istotnych informacji o wydarzeniu, uzyskania od Uczestników informacji zwrotnej o wydarzeniu, jego oceny, możliwości złożenia reklamacji, dokonania niezbędnych rozliczeń oraz przeciwdziałania, zwalczania i rozpowszechniania się wirusa COVID-19.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Straumann Polska Sp. z o.o. lub podmioty przetwarzające je na jego zlecenie m. in. Podwykonawcom usług (np. dostawcy usług serwerowych i elektronicznych, dostawcy usług pocztowych, obsłudze księgowej lub prawnej), a także podmiotom uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych, a także wytycznymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi na podstawie art. 17 ww. ustawy z dnia 2.03.2020, zwanej dalej „ustawa COVID-19”. Podanie danych osobowych w zakresie ustawy COVID-19 i zaleceń GIS jest obowiązkowe i niezbędne do wykonywania przez Administratora ww. zadań. Odmowa ich podania, uniemożliwi wykonanie tych obowiązków przez Administratora.
 6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

§10 Publikacja wizerunku

 1. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą na nagrywanie oraz wykonywanie zdjęć podczas szkolenia, jak również późniejszą publikację wizerunku w mediach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych Organizatora.
 2. Zgodę można wycofać osobiście, listownie pisząc na adres Organizatora lub mailowo pisząc na adres: biuro@straumann.com

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close